Våra Behandlingar

Islandsmodellen

Metoden som behandlar kemiskt beroende

Utmärkande för Islandsmodellen är en sammanhållen behandling i de tre övergripande stegen avgiftning, psykisk rehabilitering och social mognad.

Vår målsättning för varje enskild persons vistelse här är ett alkohol- och drogfritt liv.
Med fysisk och psykisk rehabilitering och social förmåga som grund för ett meningsfullt och värdigt liv ute i samhället.

Vi utgår från att det kemiska beroendet av alkohol, droger eller läkemedel är en fysisk/psykisk sjukdom.

Grundbehandling

Abstinensbehandling/Movivation
(MINST 10 DAGAR)

I grundbehandlingentar vi hand om den fysiska sjukdomen, vilket innebär motivation och avgiftning med full medicinsk vård. Patienten får därtill information om sjukdomen i form av grupp- och individualterapi och föredrag. Programmet är ett obligatoriskt och AA/NA-inriktat 12-stegsprogram.

Tidsåtgången för grundbehandlingen är beroende av vilka droger patienten har använt liksaom vederbörandes fysiska hälsa och motivation.

För en kemiskt beroende person tar en okomplicerad abstinensbehandling ca 10 dagar.
Komplikationer (fysiska och psykiska) blandmissbruk, samt vissa typer avdrogberoende behöver längre abstinensbehandling, medicinsk terapi och motivationstid.

Primärbehandling

Tolvstegsprogrammet
(MINST 30 DAGAR)

Terapin, som startade under grundbehandlingen fortsätter. Behandlingen inriktar sig mer på konsekvenser, känslor och psykiskt beroende. Patienten får mer och mer eget ansvar.
Här redovisar man sin lifestory, beroendets utveckling, och utformar sin egen behandlingsplan avseende hur man önskar att livet skall gestalta sig efter behandlingens slut. Vilka möten man tänker gå på m.m.
Här genomför patieneten också steg 1, 2 och 3 i 12-stegsprogrammen. Den som genomgått primärbehandlingen kan om behov föreligger i form av krissituation som t. ex. återfall eller befarad risk för sådant, alltid beredas möjlighet att komma tillbaka och deltaga i ytterligare behandling och terapi.

Förlängd behandling

Rehabilitering
(UPP TILL 12 månader)

I den förlängda behandlingen genomförs stegen 4-12 i AA/NN inriktade 12-stegsprogrammet.
Patienten är engagerad i aktiv programverksamhet. Gruppterapi, ansvars- och disciplinprogram och AA/NN-möten ingår bland aktiviteterna.
Utslussning sker genom växelvis boende.

Eftervårds-support utan extra kostnad

Vad alla vet är att den mest kritiska faktorn i hela behandlingsupplägget, det är tiden efter behandlingen. Utan adekvat eftervård kan ett gott behandlingsresultat äventyras och de mest ambitiösa föresatser raseras.

Därför erbjuder vi gratis eftervårds-support i form av kompletterande behandlingsdygn. Inte bara vid akuta behov som åeterfall och liknande krissituationer. Alla som genomgår våra behandlingssteg har rätt till stödjande eftervårdsåtgärder i form av återbesök i den terapeutiska miljön 2,5 dagar per månad det första året efter behandlingen. En kostnadsfri effektiv resurs som kan integreras i eftervården på hemmaplan.

Kriminalitetsvård

Kriminalitetsprogram
Gunnar Bergströms "Kriminalitet som livsstil"

Garanti och Eftervård

Patieneter på Bergslagens Behandlingshem erbjuds möjlighet till eftervårdande återbesök och vistelse i den terapeutiska miljön 2,5 dagar per månad under 12 månader. Kostnadsfritt.

Deltagare i eftervårdsprogrammet har rätt till 6 kostnadsfria behandlingsdygn vid tre tillfällen om t ex återfall eller annan krissituation som äventyrar nykterhet eller drogfrihet uppstår.