Tolvstegsprogrammet

Tolvstegsprogrammet refereras ofta när det gäller att beskriva specifika program för självhjälp. Ursprungligen mot beroende av i huvudsak alkohol. Samma filosofi och metodik har utvecklats för hjälp mot drogberoende och även andra beteenden av tvångsmässig karaktär.

Ursprunget till det vi idag kallar tolvstegsprogrammet emanerar ur organisationen Anonyma Alkoholister, AA , som grundades i USA på 1930-talet.

Den organisationen och dess tolvstegsprogram har en del av sina idémässiga rötter i en idealistiskt rörelse som kallades Oxfordrörelsen, verksam i USA från början av seklet och sedermera världen över med ambitionen att utveckla en slags moralisk upprustning Moral Rearmament. Förkortat MRA.

Man kan på goda grunder anta att de tidiga medlemmarna i AA Anonyma Alkoholister använde MRA som idékälla när de utformade sina tankar om nödvändigheten av egen själslig eller andlig kontroll för att komma tillrätta med sitt missbruk. Det föreligger klara historiska länkar mellan personer i de båda organisationerna.

Behandling av beroende med tolvstegsprogrammet hos AA är ett genomgående inslag och kallas också ofta för Minnesotamodellen efter orten där man först började praktisera behandlingsmetoden.

Ett tolvstegsprogrammet är egentligen ett förhållningssätt, ett sätt att leva som förestavas av uppfattningen att man behöver grundläggande regler av intellektuellt och andligt moraliskt slag, som självhjälp när det kommer till att befria sig själv från tvånget att dricka eller avstå från droger eller annat tvångsmässigt beteende. Tanken att man kan mobilisera egen inre kraft och därmed medverka till tillfrisknande är accepterad inom den medicinska vetenskapen. Patientens förhållningssätt till behandling kan påverka läkeprocessen.

Tolvstegsprogrammet hos AA och NA och de s.k. tolv traditionerna är sannolikt de verktyg som utvecklar patientens andliga, eller om man vill kalla det inre personliga eller själsliga krafter, som behövs för att analysera, bearbeta och bekämpa ett destruktivt beroende.

Islandmodellen som betecknar behandlingsupplägget på Bergslagens Behandlingshem bygger sålunda på Minnesotamodellen med sitt tolvstegsprogram som en filosofisk stomme och som avklaras steg för steg genom alla behandlingsfaser i modellen.